12.การนำเข้า / ส่งออกสินค้าประมงผ่านด่าน


12.การนำเข้า / ส่งออกสินค้าประมงผ่านด่าน 

 คลังความรู้  ข้อมูลเผยเเพร่  ข้อมูลเผยเเพร่ อื่นๆ

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

  • จังหวัดนครนายกไม่มีด่านนำเข้าและส่งออกสินค้า

กฏหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ประกาศกรมประมง

ระเบียบกรมประมง

ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์

ประกาศกรมปศุสัตว์

พระราชบัญญัติศุลกากร

ประกาศกรมศุลกากร

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย

พระราชบัญญัติอาหาร