12.การนำเข้า / ส่งออกสินค้าประมงผ่านด่าน 

 คลังความรู้  ข้อมูลเผยเเพร่  ข้อมูลเผยเเพร่ อื่นๆ


  • จังหวัดนครนายกไม่มีด่านนำเข้าและส่งออกสินค้า

กฏหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ประกาศกรมประมง

ระเบียบกรมประมง

ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์

ประกาศกรมปศุสัตว์

พระราชบัญญัติศุลกากร

ประกาศกรมศุลกากร

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย

พระราชบัญญัติอาหาร