12.ข้อมูลทะเบียน ทบ.1 / ทบ.2 / ทบ.3

1.ท่าเทียบเรือประมง [2020-02-28 ] 2.สัตว์น้ำควบคุม [2020-02-28 ] 3.งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับ ปี 2563 [2020-02-28 ] 4.การนำเข้า / ส่งออกสินค้าประมงผ่านด่าน [2020-02-28 ] 5.สัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัดนครนายก [2020-02-28 ] 6.ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ [2020-02-28 ] 7.ปริมาณผลผลิตจากการประมง [2020-02-28 ] 8.ปลาหน้าวัด [2020-02-28 ] 9.การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง [2020-02-28 ] 10.หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับประมงในพื้นที่ [2020-02-28 ] 11.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการประมง [2020-02-28 ] 12.ข้อมูลทะเบียน ทบ.1 / ทบ.2 / ทบ.3 [2020-02-27 ] 13.เกษตรแปลงใหญ่ [2020-02-27 ] 14.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านการประมง) [2020-02-27 ] 15.กลุ่มแปรรูป [2020-02-27 ] 17.ประมงอาสา [2017-01-26 ] 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด [2017-01-19 ] 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด [2017-01-19 ]
อ่านทั้งหมด 

12.ข้อมูลทะเบียน ทบ.1 / ทบ.2 / ทบ.3 

 เผยเเพร่: 2017-01-19  |  อ่าน: 587 ครั้ง

 

จังหวัดนครนายก มีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1 รวมพื้นที่ทั้งหมด 4 อำเภอ จำนวน 3,456 ราย เนื้อที่เลี้ยงรวม 3,475 ไร่ ดังนี้

- อำเภอเมืองนครนายก จำนวน 1,379 ราย เนื้อที่เลี้ยงรวม 1,424 ไร่

- อำเภอบ้านนา จำนวน 305 ราย เนื้อที่เลี้ยงรวม 295 ไร่

- อำเภอปากพลี จำนวน 420 ราย เนื้อที่เลี้ยงรวม 427 ไร่

- อำเภอองครักษ์ จำนวน 1,352 ราย เนื้อที่เลี้ยงรวม 1,329 ไร่

เกษตรกรด้านการเพาะฟักและอนุบาลของจังหวัดนครนายก รวมทั้งหมด 4 อำเภอ จำนวน 382 ราย เนื้อที่เลี้ยงรวม 3,355 ไร่ ดังนี้

- อำเภอเมืองนครนายก จำนวน 304 ราย เนื้อที่เลี้ยงรวม 2,593 ไร่

- อำเภอปากพลี จำนวน 72 ราย เนื้อที่เลี้ยงรวม 746 ไร่

- อำเภอองครักษ์ จำนวน 6 ราย เนื้อที่เลี้ยงรวม 16 ไร่


จังหวัดนครนายก มีผู้ประกอบการด้านการประมง ทบ.2 จำนวน 26 ราย ดังนี้

1.เคลิ้ม-ตุ่มพันธุ์ปลา
2.นางธัญลักษณ์ รักษาชาติ
3.ทับทิมทองฟาร์ม
4.นางสาวน้ำค้าง จันทร์สุข
5.นายสุริยนต์ ใหมโสภา
6.นางบุญมา เพิ่มเพียร
7.นายกฤษฎา สว่างเวียง
8.นางสาวน้ำค้าง  จันทร์สุข
9.นางบุญมา  เพิ่มเพียร
10.นายพิเชฐ  เดชอนันต์
11.นางธัญลักษณ์  รักษาชาติ
12.นายกฤษฎา  สว่างเวียง
13.นายเกียรติศักดิ์  สวยสด
14.ปลาดูแม่สั้น ตลาดท่าแดง
15.กลุ่มแม่บ้านเกษรกรจิกสูง
16.นายวีระพงษ์ ประทุมมาลย์
17.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะหวาย
18.นางอำนวย  พรมมาก
19.นายบุญเลิศ นกดี
20.นางสาวสุพัดชา รักทรัพย์
21.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลอง 31 พัฒนา
22.กลุ่มเกษตรกรแม่บ้านบึงหลุมบัว
23.(วิสาหกิจชุมชน)กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลำบัวลอย
24.โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกาะกา
25.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองยางสามัคคี
26.The Betta Garden


จังหวัดนครนายก มีผู้ทำการประมง ทบ.3 ที่ได้อนุมัติเสร็จสิ้นแล้ว ในพื้นที่ 4 อำเภอ รวมจำนวน 415 ราย ดังนี้

1.พื้นที่อำเภอเมืองนครนายก จำนวน 100 ราย 

2.พื้นที่อำเภอบ้านนา จำนวน 17 ราย 

3.พื้นที่อำเภอปากพลี จำนวน 229 ราย

4.พื้นที่อำเภอองครักษ์ จำนวน 69 ราย