16.กลุ่มแปรรูป 

 คลังความรู้  ข้อมูลเผยเเพร่  ข้อมูลเผยเเพร่ อื่นๆ

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ข้อมูลประจำปี พ.ศ.2564

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการประมงของจังหวัดนครนายก มีทั้งหมด 3 ด้าน รวม 40 กลุ่ม

1.ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 26 กลุ่ม

1.1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าแห
1.2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงและจำหน่ายพันธุ์ปลาดุกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาไร่นาสวนผสมตำบลดอนยอ
1.4 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาหมู่ที่ 4 ตำบลศรีจุฬา
1.5 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้เลี้ยงปลา หมู่ที่ 4 บ้านคลองสอง
1.6 วิสาหกิจชุมชนปลานิลจิตรลดา
1.7 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองห้า
1.8 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านปฏิรูปคลอง 2
1.9 กลุ่มเลี้ยงปลาในที่พระราชทานทองหลาง
1.10 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสามัคคีรวมพลัง ม.6 ต.ทองหลาง
1.11 กลุ่มเลี้ยงปลาบ่อหลังบ้าน คลอง 30
1.12 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาตำบลบางอ้อ
1.13 กลุ่มรวมสัตว์น้ำคลอง 31 พัฒนา
1.14 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา หมู่ 7 ตำบลอาษา 
1.15 กลุ่มเลี้ยงปลาพัฒนา หมู่ 7 ตำบลอาษา
1.16 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวบ้านคลอง 31
1.17 กลุ่มเลี้ยงกุ้งขาวในบ่อปลา
1.18 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาอย่างพอเพียงบ้านคลอง 31
1.19 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาและปลากระชังทรายมูล
1.20 เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา หมู่ 2 ตำบลทรายมูล
1.21 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรพัฒนาอาชีพแบบพอเพียงตำบลท่าเรือ
1.22 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรพัฒนาการเกษตรในเขตปฏิรูปบ้านบางคะยอ
1.23 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ชีวภาพบ้านหันตะเภา
1.24 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตรกรบางปลากด
1.25 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียงปากคลอง 31
1.26 วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านเตยใหญ่

2.ด้านแปรรูป 13 กลุ่ม

2.1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลอง 31 พัฒนา (นางพยูร ลี้กุล)
2.2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองยางสามัคคี (นางมยุรี สุขเนตรนิรันดร์)
2.3 กลุ่มน้ำปลาเลิศรสทรายมูล
2.4 การเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำระบบชีวภาพ
2.5 วิสาหกิจชุมชนแหนมปลาแม่มาลัยองครักษ์
2.6 กลุ่มอาหารแปรรูปจากกุ้งและปลา (นางปานทอง อาทิตย์ฉาย)
2.7 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำบางสมบูรณ์
2.8 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงหลุมบัว (นางลมัย หมัดรอ)
2.9 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกตำบลทรายมูล (นางสมศิริ กัลยาเลิศ)
2.10 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะหวาย (นางจินตนา สิริสุทธิสาร)
2.11 วิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (นายวิรัตน์ จีนลักษณ์)
2.12 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลำบัวลอย (ประสาน พิกุลเงิน)
2.13 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรดงข่า

3.ด้านหัตถกรรมเครื่องมือประมง 1 กลุ่ม

3.1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมเครื่องมือจับสัตว์น้ำบ้านหนองบัวตาโต้