19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด

1.ท่าเทียบเรือประมง [2020-02-28 ] 2.สัตว์น้ำควบคุม [2020-02-28 ] 3.งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับ ปี 2563 [2020-02-28 ] 4.การนำเข้า / ส่งออกสินค้าประมงผ่านด่าน [2020-02-28 ] 5.สัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัดนครนายก [2020-02-28 ] 6.ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ [2020-02-28 ] 7.ปริมาณผลผลิตจากการประมง [2020-02-28 ] 8.ปลาหน้าวัด [2020-02-28 ] 9.การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง [2020-02-28 ] 10.หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับประมงในพื้นที่ [2020-02-28 ] 11.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการประมง [2020-02-28 ] 12.ข้อมูลทะเบียน ทบ.1 / ทบ.2 / ทบ.3 [2020-02-27 ] 13.เกษตรแปลงใหญ่ [2020-02-27 ] 14.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านการประมง) [2020-02-27 ] 15.กลุ่มแปรรูป [2020-02-27 ] 17.ประมงอาสา [2017-01-26 ] 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด [2017-01-19 ] 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด [2017-01-19 ]
อ่านทั้งหมด 

19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด 

 เผยเเพร่: 2017-01-19  |  อ่าน: 1,285 ครั้ง

 

จำนวนเรือประมงของจังหวัดนครนายก

  • เรือประมงพานิชย์  ไม่มี
  • เรือประมงพื้นบ้าน จำนวน 34 ราย ดังนี้

1.นายสมัย  บุญเกลื่อน
2.นางลำดวน  มีจักษ
3.นายทองหล่อ  องอาจ
4.นายอดิเรก  ทุผดอย
5.นายประมาณ  ทุผดอย
6.น.ส.ปัญจพร  จันดีเรียน
7.นายขวัญไพร  มีล้าบ
8.นายทัศนัย  อัมรินทร์
9.นางจำปา  พานพิน
10.นายบุญถิ่น  วัลน์เครือ
11.นายแถบทอง  บุญสำเร็จ
12.นายวีรายุทธ  บุญสำเร็จ
13.นายบุญถึง  องอาจ
14.นายคำใส  บุญเกลื่อน
15.นายวรรษา  คำแดง
16.นายสมชาย  เอื้อใจ
17.นายมงคล  สมศรี
18.นายประมวล  โพธิ์แดง
19.นายวิจัย  ประจงมูล
20.นายนิด  มูลผล
21.นายธงชัย  สีหมากสุข
22.นายสิทธิ  เรืองประเสริฐ
23.นายสมพร  สวัสดี
24.นายสมคิด  มูลผล
25.นายสุเนตร  ประจงมูล
26.นายฉาย  ประจงมูล
27.นายชูชาติ  ประจงมูล
28.นายสนั่น  ประสมบุญ
29.นายสุนีย์  มูลผล
30.นายน้อย  มูลผล
31.นายฉัน  ประจงมูล
32.นายวิน  ประจงมูล
33.นางประเสริฐ เบี้ยทอง
34.นายสงัด  ชมไพร


ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการเรือประมง กดตรงนี้