20.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด 

 คลังความรู้  ข้อมูลเผยเเพร่  ข้อมูลเผยเเพร่ อื่นๆ


ข้อมูลประจำปี พ.ศ.2564

จำนวนเรือประมงของจังหวัดนครนายก

  • เรือประมงพานิชย์  ไม่มี
  • เรือประมงพื้นบ้าน จำนวน 34 ราย ดังนี้

1.นายสมัย  บุญเกลื่อน
2.นางลำดวน  มีจักษ
3.นายทองหล่อ  องอาจ
4.นายอดิเรก  ทุผดอย
5.นายประมาณ  ทุผดอย
6.น.ส.ปัญจพร  จันดีเรียน
7.นายขวัญไพร  มีล้าบ
8.นายทัศนัย  อัมรินทร์
9.นางจำปา  พานพิน
10.นายบุญถิ่น  วัลน์เครือ
11.นายแถบทอง  บุญสำเร็จ
12.นายวีรายุทธ  บุญสำเร็จ
13.นายบุญถึง  องอาจ
14.นายคำใส  บุญเกลื่อน
15.นายวรรษา  คำแดง
16.นายสมชาย  เอื้อใจ
17.นายมงคล  สมศรี
18.นายประมวล  โพธิ์แดง
19.นายวิจัย  ประจงมูล
20.นายนิด  มูลผล
21.นายธงชัย  สีหมากสุข
22.นายสิทธิ  เรืองประเสริฐ
23.นายสมพร  สวัสดี
24.นายสมคิด  มูลผล
25.นายสุเนตร  ประจงมูล
26.นายฉาย  ประจงมูล
27.นายชูชาติ  ประจงมูล
28.นายสนั่น  ประสมบุญ
29.นายสุนีย์  มูลผล
30.นายน้อย  มูลผล
31.นายฉัน  ประจงมูล
32.นายวิน  ประจงมูล
33.นางประเสริฐ เบี้ยทอง
34.นายสงัด  ชมไพร


ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการเรือประมง กดตรงนี้