ประวัติหน่วยงาน 


ประวัติของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

                      สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดเลย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2524 โดยความริเริ่มของ ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ต.อ.กฤช สังขทรัพย์) และอธิบดีกรมประมง (นาวาโท สว่าง เจริญผล) โดยสถานที่ก่อสร้างได้เลือกเอาบริเวณติดแม่น้ำโขง ทางทิศตะวันออกของอำเภอเชียงคาน ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 1 กิโลเมตร และเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2525 ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2527 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 15,796,600 บาท และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2528 สถานีฯ อยู่ห่างจากจังหวัดเลยประมาณ 50 กิโลเมตร ทิศเหนือจรดแม่น้ำโขง ทิศใต้จรดถนนเชียงคาน-ปากชม ทิศตะวันออกจรดลำน้ำฮวย และทิศตะวันตกจรดสถานีเรือของหน่วยปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโขง กองทัพเรือ มีพื้นที่ทั้งสิ้น 145 ไร่ 1 งาน 93.1 ตารางวา (ข้อมูลสำรวจครั้งล่าสุด ปี 2537 โดยราชพัสดุจังหวัดเลย)

                      สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดเลยสังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดหนองคายสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง มีบทบาทและหน้าที่ในการศึกษา ค้นคว้า และทดลองวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืดเพื่อการจำหน่าย แจกจ่ายแก่เกษตรกร หน่วยงานราชการต่างๆ และปล่อยแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำในจังหวัดเลย และจังหวัดใกล้เคียง ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อสนับสนุนให้กับโครงการต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ และการบริการทางวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแก่เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

                        ปัจจุบันได้ปรับโครงสร้าง ตามการแบ่งหน่วยงานภายในกรมประมง เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ได้ปรับโครงสร้าง ตามการแบ่งหน่วยงานภายในกรมประมง เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) กองวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์