ทำเนียบผู้บริหาร 


รายนามหัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดเลย

นายพิทยา  เพ็ญนภาภรณ์       2524 - 2526

นายสืบพงษ์  ฉัตรมาลัย          2526 - 2533

นายชำนาญ   สุขพันธุ์            2533 - 2534

นายสมเดช  ศรีโกมุท             2534 - 2539

นางสาวเรณู  สิริมงคลถาวร     2540 - 2542

นายเกียรติ  เจริญสวรรค์         2542 - 2550

นายธนวัฒน์  ชัชวาลธาตรี      2550 - 2554

 

รายนามผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

นายองอาจ   คำประเสริฐ        2554 - 2557

 

รายนามผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย

    นายสุริยัน  เสมา                   2557 - ปัจจุบัน