ศพจ.เลย เข้าตรวจประเมินฟาร์ม (Food Safety)


ศพจ.เลย เข้าตรวจประเมินฟาร์ม (Food Safety) 


วันที่ 24-25 มีค 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย เข้าตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (Foodsafety) รายใหม่ จำนวน 10 ราย ในเขตพื้นที่ หมู่ 6 บ้านศรีรักษา ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย ทั้งนี้ได้ทำการตรวจคุณภาพน้ำและตรวจหาสารตกค้างในอาหารสัตว์น้ำ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเลี้ยงสัตว์น้ำ