ข่าวกิจกรรม 


วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณ บ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

โดยมีเจ้าหน้าที่จาก ศพจ.เลย, ผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ

เพื่อเป็นแหล่งอาหาร และความอุดมสมบูรณ์ ในชุมชน