ข่าวกิจกรรม 


วันท่ี่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย

นำโดย นาย สายัน อาสาวัง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมด้วยตัวแทนปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย

และนายสอน สารมโน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลป่ากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย และประชาชนในหมู่บ้าน

ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ บริเวณหนองจาน บ้านนาข่า ม.5 ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย

เพื่อเป็นแหล่งอาหารในชุมชนและเพื่อความสมดุลของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม