บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย
นายสุริยัน เสมา

ผู้อำนวยการ ศพจ.เลย
    


นายทวีศักดิ์ สกุณา

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นางสาวปวีณา จิตมาตย์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายวัชรเกียรติ ศรีแสน

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นางนิรันดร บุญมี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    


นายสุรพงษ์ ดวงประทุม

ลูกจ้างประจำ
    
นายวินนท์ ทองเฝือ

ลูกจ้างประจำ
    


นายพิริยพงษ์ พลศักดิ์ซ้าย

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวุฒิพงศ์ ชูอาษา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวศิรินาถ ชุมแวงวาปี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาววิไลวรรณ มีดี

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(งานธุรการ)
    
นางภคมนต์ ภูธรศรี

พนักงานผู้ช่วยประมง
(งานธุรการ)
    
นางกุหลาบ ดวงประทุม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(งานธุรการ)
    


นายสว่าง รังสน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(โยธา)
    
นายอำนวย สิงหล้า

พนักงานผู้ช่วยประมง
(งานโรงอาหาร)
    
นายวิสิทธิ์ ทำทิพย์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(โยธา)
    


นายสุพจน์ มีสุข

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสุดใจ สิมมา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสมเกียรติ มาเปีย

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายสมัคร หวาดไชโย

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายวิรัตน์น้อย ยืดยาว

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายไกรวรรณ จันทะมอญ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นางสาวพัทธวรรณ ภูมิลุน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายเกษดำรง ดีเมืองโขง

คนงานประมง
    


นายนิวัฒน์ ณ เวียงจันทร์

ลูกจ้างประจำ
(ยาม)
    
นายธีระ ภาหวัน

คนงานประมง
(ยาม)
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ที่อยู่ 412 หมู่ที่ 2 ถนน เชียงคาน-ปากชม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110