บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

นายทวีศักดิ์ สกุณา

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวเยาวภา อุทาวงค์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวปวีณา จิตมาตย์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายสุพร ชัยมงคล

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นางปุณยนุช แจ้งคำ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    
นายพิริยพงษ์ พลศักดิ์ซ้าย

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวุฒิพงศ์ ชูอาษา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวศิรินาถ ชุมแวงวาปี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวจุลจิฬา วรโยธา

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(งานธุรการ)
    
นางภคมนต์ ภูธรศรี

พนักงานผู้ช่วยประมง
(งานธุรการ)
    
นางกุหลาบ ดวงประทุม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(งานธุรการ)
    


นายธีระ ภาหวัน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายอำนวย สิงหล้า

พนักงานผู้ช่วยประมง
(งานโรงอาหาร)
    
นายวิสิทธิ์ ทำทิพย์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(โยธา)
    


นายสุพจน์ มีสุข

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสุดใจ สิมมา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสมเกียรติ มาเปีย

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายสุนทร กงบุราณ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสมัคร หวาดไชโย

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายนิรันด์ สีหา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายไกรวรรณ จันทะมอญ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายอดิสรน์ พลพันธ์

คนงานประมง
    


นายสุรพงษ์ ดวงประทุม

ลูกจ้างประจำ
    
นายนิวัฒน์ ณ เวียงจันทร์

ลูกจ้างประจำ
(ยาม)
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย ที่อยู่ 412 หมู่ที่ 2 ถนน เชียงคาน-ปากชม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110     Loeiinland2018@gmail.com   042821076   042821913