[2022-10-07] รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด่านตรวจประมงชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2566 [2021-10-09] รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด่านตรวจประมงชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2565 [2021-06-18] รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด่านตรวจประมงชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2564 [2021-06-18] รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด่านตรวจประมงชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2563 [2021-06-18] อำนาจหน้าที่ด่านตรวจประมงชุมพร [2020-12-05] โครงสร้างกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต [2020-11-09] โครงสร้างบุคลากรมาตรา 7(1) [2020-11-06] พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [2020-11-06] คำสั่งกรมประมงที่ 829/2563 [2020-11-06] ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 อ่านทั้งหมด 

คำสั่งกรมประมงที่ 829/2563 

 บริการประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประมง


คำสั่งกรมประมงที่ 829/2563 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดใหม่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ พ.ศ. 2563