ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่


[2021-10-09] รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด่านตรวจประมงชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2565 [2021-06-18] รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด่านตรวจประมงชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2564 [2021-06-18] รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด่านตรวจประมงชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2563 [2021-06-18] อำนาจหน้าที่ด่านตรวจประมงชุมพร [2020-12-05] โครงสร้างกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต [2020-11-09] โครงสร้างบุคลากรมาตรา 7(1) [2020-11-06] พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [2020-11-06] คำสั่งกรมประมงที่ 829/2563 [2020-11-06] ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [2020-04-11] ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่ อ่านทั้งหมด 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่  


ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่