สำรวจแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรประมงบ้านคลองขุด อำเภอเขาชัยสน

#กรมประมง เปิดเวทีสาธารณะ จัดเสวนา “การบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุม.. [2021-03-21 ] ประกาศ เกษตรกรภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและตลาดกุ้งทะเ.. [2021-03-21 ] กรมประมง ร่วมกับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจัดเสวนา .. [2021-03-19 ] ผู้ตรวจราชการกรม เขตการตรวจราชการที่ 5 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงก.. [2021-03-10 ] รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2564.. [2021-02-11 ] สำรวจแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรประมงบ้านคลองขุด อำเภอเขาชัยสน.. [2021-02-08 ] กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2564 อำเภอควนขนุน .. [2021-02-08 ] กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง อำเภอบางแก้ว ประจำปี 2564 .. [2021-02-06 ] กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง อำเภอตะโหมด ประจำปี 2564.. [2021-02-06 ] ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง.. [2021-01-28 ]
อ่านทั้งหมด 

สำรวจแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรประมงบ้านคลองขุด อำเภอเขาชัยสน 

 เผยเเพร่: 2021-01-28  |  อ่าน: 92 ครั้ง

 

            วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2564 นายสันติชัย  รังสิยาภิรมย์ ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายถาวร รุกขสุคนธ์  ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมประชุมประจำเดือน ณ บ้านคลองขุด หมู่ที่ 8 ต.หานโพธิ์  อ.เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ได้ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร, การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง, และร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง สร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านประมง และสำรวจแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรประมงบ้านคลองขุด