พนักงานพัสดุ ส.4 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เข้าร่วมอบรม การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ผ่านระบบ e-GP (ระยะที่5) โดยอบรมผ่านแอพพลิเคชั่น Facebook


[2023-05-29] ประมงจังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมพิธีมอ.. [2023-05-29] ประมงจังหวัดพัทลุง จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน นโยบายของกรมประมง (FC.. [2023-05-29] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับส.. [2023-05-25] เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอป่าพะยอม เข้าพื้นที่ตรวจสอบแห.. [2023-05-25] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้า.. [2023-05-25] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับส.. [2023-05-24] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอเขาชัยสน เจ้าพนักงา.. [2023-05-24] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เจ้า.. [2023-05-24] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ ถวายพระพร เนื่องใน.. [2023-05-24] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอปากพะยูน เข้าร.. อ่านทั้งหมด 

พนักงานพัสดุ ส.4 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เข้าร่วมอบรม การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ผ่านระบบ e-GP (ระยะที่5) โดยอบรมผ่านแอพพลิเคชั่น Facebook 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายบุญธรรม อินทะเสม พนักงานพัสดุ ส.4 พร้อมด้วย นางสาวช่อผกา มิลำเอียง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เข้าร่วมอบรมการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ผ่านระบบ e-GP ระยะที่ 5 สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมวันที่ระบบ มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 3 เมษายน 2566 ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0433.4/ว 128 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 โดยส่งสัญญาณผ่านแอพพลิเคชั่น Facebook จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง