เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบ ประมงอำเภอป่าพะยอม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานเพื่อกำหนดแนวทางการปลูกพืชฤดูแล้ง (นาปรัง) ปี 2566


[2023-06-02] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการ ด้านการประมง เข้.. [2023-06-01] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมสำห.. [2023-06-01] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พนักงานพัสดุ ส... [2023-06-01] ประมงอำเภอตะโหมด ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมและพ.. [2023-05-31] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าศาลากลา.. [2023-05-31] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง จัด.. [2023-05-30] เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอศรีบรรพต ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเ.. [2023-05-30] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้าน การประมง แล.. [2023-05-30] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง หัวห.. [2023-05-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมงานแถลงข่าวและพิธีเปิดสัปดาห์รวมน้ำใจสู่กาช.. อ่านทั้งหมด 

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบ ประมงอำเภอป่าพะยอม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานเพื่อกำหนดแนวทางการปลูกพืชฤดูแล้ง (นาปรัง) ปี 2566 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางมัณฑนา สุขเกษม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบประมงอำเภอ

ป่าพะยอม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานเพื่อกำหนดแนวทางการปลูกพืชฤดูแล้ง (นาปรัง) ปี 2566 ณ ห้องประชุมฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2

(บ้านพร้าว) หมู่ที่5 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมี

นายวิชัย ชูอินทร์ ปลัดอาวุโส เป็นประธาน ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์แนะนำแนวทางการป้องกัน การเตรียมความพร้อมภัยแล้งด้านประมง