ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเฝ้าระวังโรคตัวแดงดวงขาว


[2023-06-07] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดกา.. [2023-06-07] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วม.. [2023-06-06] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการ ด้านการประมง หัว.. [2023-06-02] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการ ด้านการประมง เข้.. [2023-06-01] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมสำห.. [2023-06-01] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พนักงานพัสดุ ส... [2023-06-01] ประมงอำเภอตะโหมด ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมและพ.. [2023-05-31] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าศาลากลา.. [2023-05-31] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง จัด.. [2023-05-30] เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอศรีบรรพต ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเ.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเฝ้าระวังโรคตัวแดงดวงขาว  

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเฝ้าระวังโรคตัวแดงดวงขาวในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี หากมีการพบสัตว์น้ำ(กุ้งทะเล)ป่วยในพื้นที่หรือตายในพื้นที่จังหวัด ให้เกษตรกรรายงานการพบสัตว์น้ำป่วย หรือตาย ผ่านระบบ Google Forms  อย่างรวดเร็ว ให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อการแก้ไขสาเหตุอย่างทันถ่วงที  ตาม https://forms.gle/pifoU7A9i2tjEBDi8   หรือแสกน QR Cord ด้านล่างนี้