ประมงอำเภอตะโหมด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก แก่ชมรมผู้พิการ ในพื้นที่อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง


[2023-06-07] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดกา.. [2023-06-07] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วม.. [2023-06-06] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการ ด้านการประมง หัว.. [2023-06-02] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการ ด้านการประมง เข้.. [2023-06-01] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมสำห.. [2023-06-01] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พนักงานพัสดุ ส... [2023-06-01] ประมงอำเภอตะโหมด ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมและพ.. [2023-05-31] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าศาลากลา.. [2023-05-31] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง จัด.. [2023-05-30] เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอศรีบรรพต ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอตะโหมด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก แก่ชมรมผู้พิการ ในพื้นที่อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวสุวารี นิลจันทร์ ประมงอำเภอตะโหมด พร้อมด้วยนายบุญธรรม อินทะเสม เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก แก่ชมรมผู้พิการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เพื่อให้ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ มีอาชีพสามารถสร้างรายได้ ลดรายจ่าย และมีสัตว์น้ำไว้บริโภคในครัวเรือน พร้อมตรวจเยี่ยมผู้ที่ได้รับการสนับสนุนกระชังบกและปลาดุกเป็นการนำร่องจากสำนักงานประมงพัทลุง ปรากฎว่ายังมีการเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง