กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมหารือ เร่งรัด กำกับติดตามการดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด ผ่านระบบ Zoom meeting


[2023-03-20] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง.. [2023-03-20] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้า.. [2023-03-20] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ "คด.. [2023-03-20] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้.. [2023-03-16] ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเฝ้าระวังโรคตัวแดงดวงขาว.. [2023-03-10] หัวหน้ากลุ่ม ประมงอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร.. [2023-03-10] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยประมงอำเภอป่าบอน และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนา.. [2023-03-10] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมพิธี?เปิดงานวันคณะกรรมการ?หมู่บ้าน ?(กม... [2023-03-09] ประมงอำเภอตะโหมด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมมอบปัจจัยการผลิตตาม.. [2023-03-09] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่ว.. อ่านทั้งหมด 

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมหารือ เร่งรัด กำกับติดตามการดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด ผ่านระบบ Zoom meeting 


วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางสาวจารุพร หนูฤทธิ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวพชร จันทร์หอม นักวิชาการประมง เข้าร่วมประชุมหารือ เร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ผ่านระบบ zoom ออนไลน์ จาก ห้องประชุมเทพา ชั้น 4 อาคารเชิดชายอมาตยกุล กรมประมง โดยมีนายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นประธานการประชุม