ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 2/2566


[2023-03-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ เพื่อน้อมถวายพระกุศล.. [2023-03-29] ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ.. [2023-03-29] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอตะโหมด ร่วมปล่อยพันธ.. [2023-03-29] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการประจ.. [2023-03-29] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการจัดทำวัต.. [2023-03-29] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้.. [2023-03-28] ประมงอำเภอบางแก้ว ร่วมกับผู้นำ และประชาชนในเขตพื้นที่ปล่อยพันธุ์สัตว์.. [2023-03-28] ประมงอำเภอป่าบอน ปล่อยพันธุ์ปลากินพืช เพื่อเป็นแหล่งพ่อแม่พันธุ์ และเ.. [2023-03-28] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมการส่งเสริมและขับเคลื่อน งานโครงการอั.. [2023-03-28] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงเข้าร่วมประชุ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 2/2566  


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอเมืองพัทลุง เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 2/2566 ก่อนวาระการประชุม

- แนะนำตัวข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

- มอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐาน แก่ผู้ใหญ่บ้านพร้อมประดับเครื่องหมายอินทนู จำนวน 1 ราย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 13 ราย และมอบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ใหญ่บ้านครบ 60 ปีบริบูรณ์ จำนวน 2 ราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง