ประมงอำเภอตะโหมด พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชนในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลตะโหมด ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 30,000 ตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณคลองนุ้ย ม.5 ต.ตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง


[2023-03-29] ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ.. [2023-03-29] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอตะโหมด ร่วมปล่อยพันธ.. [2023-03-29] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการประจ.. [2023-03-29] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการจัดทำวัต.. [2023-03-29] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้.. [2023-03-28] ประมงอำเภอบางแก้ว ร่วมกับผู้นำ และประชาชนในเขตพื้นที่ปล่อยพันธุ์สัตว์.. [2023-03-28] ประมงอำเภอป่าบอน ปล่อยพันธุ์ปลากินพืช เพื่อเป็นแหล่งพ่อแม่พันธุ์ และเ.. [2023-03-28] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมการส่งเสริมและขับเคลื่อน งานโครงการอั.. [2023-03-28] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงเข้าร่วมประชุ.. [2023-03-28] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย กลุ่มบริหารจัดการด้าน การประมง ร่วมปล่อย.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอตะโหมด พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชนในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลตะโหมด ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 30,000 ตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณคลองนุ้ย ม.5 ต.ตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  


วันที่ 31 มกราคม 2566 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวสุวารี นิลจันทร์ ประมงอำเภอตะโหมด พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลตะโหมด ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 30,000 ตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณคลองนุ้ย ม.5 ต.ตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง