ประมงอำเภอควนขนุน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment : ITA) อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง


[2023-03-29] ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ.. [2023-03-29] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอตะโหมด ร่วมปล่อยพันธ.. [2023-03-29] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการประจ.. [2023-03-29] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการจัดทำวัต.. [2023-03-29] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้.. [2023-03-28] ประมงอำเภอบางแก้ว ร่วมกับผู้นำ และประชาชนในเขตพื้นที่ปล่อยพันธุ์สัตว์.. [2023-03-28] ประมงอำเภอป่าบอน ปล่อยพันธุ์ปลากินพืช เพื่อเป็นแหล่งพ่อแม่พันธุ์ และเ.. [2023-03-28] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมการส่งเสริมและขับเคลื่อน งานโครงการอั.. [2023-03-28] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงเข้าร่วมประชุ.. [2023-03-28] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย กลุ่มบริหารจัดการด้าน การประมง ร่วมปล่อย.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอควนขนุน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment : ITA) อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 


วันที่ 27 มกราคม 2566 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายสมปราถ นวลแก้ว ประมงอำเภอควนขนุน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment : ITA) อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมีปลัดอำเภอ เกษตรอำเภอ ประมงอำเภอ ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ ผู้แทนพัฒนาการอำเภอ ผู้แทนปศุสัตว์อำเภอ เข้าร่วมประขุมโดยมีนายภูดิศ ชนะวรรณโณ นายอำเภอควนขนุน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมควนขนุนสามัคคี ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง