กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอควนขนุน จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ด้านการประมง ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการ ผลิตด้านประมงประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หมู่ที่ 4 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง


[2023-03-29] ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ.. [2023-03-29] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอตะโหมด ร่วมปล่อยพันธ.. [2023-03-29] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการประจ.. [2023-03-29] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการจัดทำวัต.. [2023-03-29] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้.. [2023-03-28] ประมงอำเภอบางแก้ว ร่วมกับผู้นำ และประชาชนในเขตพื้นที่ปล่อยพันธุ์สัตว์.. [2023-03-28] ประมงอำเภอป่าบอน ปล่อยพันธุ์ปลากินพืช เพื่อเป็นแหล่งพ่อแม่พันธุ์ และเ.. [2023-03-28] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมการส่งเสริมและขับเคลื่อน งานโครงการอั.. [2023-03-28] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงเข้าร่วมประชุ.. [2023-03-28] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย กลุ่มบริหารจัดการด้าน การประมง ร่วมปล่อย.. อ่านทั้งหมด 

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอควนขนุน จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ด้านการประมง ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการ ผลิตด้านประมงประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หมู่ที่ 4 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 


วันที่ 27 มกราคม 2566 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายยงยุทธ ลิ่มพานิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย

นายสมปราถ นวลแล้ว ประมงอำเภอควนขนุน นางสาวพชร จันทร์หอม นักวิชาการประมง จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านประมงประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมีถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ"การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด" พร้อมนี้ได้ให้เกษตรกรทำแบบทดสอบ Pre-test และ Post–test และมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาวรายละ 500 ตัว