ประมงอำเภอตะโหมด ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 พื้นที่ตำบลคลองใหญ่ ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง


[2023-02-03] ประมงอำเภอเขาชัยสน เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภ.. [2023-02-03] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่.. [2023-02-03] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมหารือ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใ.. [2023-02-03] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์.. [2023-02-01] เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอป่าพะยอมเข้าร่วมประชุมหัวหน.. [2023-02-01] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง.. [2023-02-01] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับ นางนิศากร วิศิษฎ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจ.. [2023-02-01] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดกิจกรรมวั.. [2023-01-31] ประมงอำเภอบางแก้ว ร่วมกับผู้นำ และประชาชนในเขตพื้นที่ ปล่อยพันธุ์สัตว.. [2023-01-31] ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเขาชัยสน ยิ้ม...เคล.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอตะโหมด ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 พื้นที่ตำบลคลองใหญ่ ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 


วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางสาวสุวารี นิลจันทร์ ประมงอำเภอตะโหมด ร่วมกับประมงอาสา ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 พื้นที่ตำบลคลองใหญ่ ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง และการดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรยื่นคำขอรับการรับรองระบบการผลิต และผลผลิตสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP มกษ.และGAP กรมประมง