ประมงอำเภอเขาชัยสน ติดตามการดำเนินงานเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขจัดความยากจนคนเมืองลุง พัฒนาคุณภาพชีวิตตามระบบ TPMAP กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก


[2023-02-06] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานและเป้าหมายผลผล.. [2023-02-06] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมหารือ เร่งรัด กำกับ.. [2023-02-06] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และ.. [2023-02-06] ฟาร์มต้นแบบผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ประสบความสำเร็จของพื้นที่จังหวัดพัท.. [2023-02-06] ฟาร์มต้นแบบผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ประสบความสำเร็จของพื้นที่จังหวัดพัท.. [2023-02-03] ประมงอำเภอเขาชัยสน เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภ.. [2023-02-03] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่.. [2023-02-03] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมหารือ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใ.. [2023-02-03] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์.. [2023-02-01] เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอป่าพะยอมเข้าร่วมประชุมหัวหน.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเขาชัยสน ติดตามการดำเนินงานเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขจัดความยากจนคนเมืองลุง พัฒนาคุณภาพชีวิตตามระบบ TPMAP กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก 


วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายถาวร รุกขสุคนธ์ ประมงอำเภอเขาชัยสน ติดตามการดำเนินงานเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขจัดความยากจนคนเมืองลุง พัฒนาคุณภาพชีวิตตามระบบ TPMAP กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565