ประมงอำเภอควนขนุน ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำ เกษตรกรในการเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอน ในการรับรอง มาตรฐาน จีเอพี พื้นที่ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง


[2023-02-06] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานและเป้าหมายผลผล.. [2023-02-06] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมหารือ เร่งรัด กำกับ.. [2023-02-06] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และ.. [2023-02-06] ฟาร์มต้นแบบผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ประสบความสำเร็จของพื้นที่จังหวัดพัท.. [2023-02-06] ฟาร์มต้นแบบผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ประสบความสำเร็จของพื้นที่จังหวัดพัท.. [2023-02-03] ประมงอำเภอเขาชัยสน เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภ.. [2023-02-03] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่.. [2023-02-03] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมหารือ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใ.. [2023-02-03] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์.. [2023-02-01] เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอป่าพะยอมเข้าร่วมประชุมหัวหน.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอควนขนุน ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำ เกษตรกรในการเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอน ในการรับรอง มาตรฐาน จีเอพี พื้นที่ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 


วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายสมปราถ นวลแก้ว ประมงอำเภอควนขนุน ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรในการเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขอการรับรองมาตรฐาน จีเอพี มกษ.7436 สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อบริโภค พื้นที่ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง