ประมงอำเภอควนขนุน เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอควนขนุน ประชาสัมพันธ์เรื่องการเฝ้าระวังป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์ฝนตกหนักและเกิดอุทกภัยทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)


[2023-02-07] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีก.. [2023-02-07] #ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการสืบค้นใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบสำคัญฯ ผ่านระบบควบ.. [2023-02-06] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานและเป้าหมายผลผล.. [2023-02-06] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมหารือ เร่งรัด กำกับ.. [2023-02-06] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และ.. [2023-02-06] ฟาร์มต้นแบบผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ประสบความสำเร็จของพื้นที่จังหวัดพัท.. [2023-02-06] ฟาร์มต้นแบบผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ประสบความสำเร็จของพื้นที่จังหวัดพัท.. [2023-02-03] ประมงอำเภอเขาชัยสน เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภ.. [2023-02-03] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่.. [2023-02-03] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมหารือ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอควนขนุน เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอควนขนุน ประชาสัมพันธ์เรื่องการเฝ้าระวังป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์ฝนตกหนักและเกิดอุทกภัยทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)  


วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายสมปราถ นวลแก้ว เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอควนขนุน ประชาสัมพันธ์เรื่องการเฝ้าระวังป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์ฝนตกหนักและเกิดอุทกภัยทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) พรัอมทั้งแจ้งข้อมูลการขอขึ้นทะเบียน การต่ออายุทะเบียนของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายสมปราถ นวลแก้ว เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอควนขนุน ประชาสัมพันธ์เรื่องการเฝ้าระวังป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์ฝนตกหนักและเกิดอุทกภัยทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) พรัอมทั้งแจ้งข้อมูลการขอขึ้นทะเบียน การต่ออายุทะเบียนของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ