ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยได้ชี้แจงข้อราชการของสำนักงานประมงอำเภอเขาชัยสน เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


[2023-02-07] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีก.. [2023-02-07] #ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการสืบค้นใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบสำคัญฯ ผ่านระบบควบ.. [2023-02-06] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานและเป้าหมายผลผล.. [2023-02-06] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมหารือ เร่งรัด กำกับ.. [2023-02-06] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และ.. [2023-02-06] ฟาร์มต้นแบบผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ประสบความสำเร็จของพื้นที่จังหวัดพัท.. [2023-02-06] ฟาร์มต้นแบบผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ประสบความสำเร็จของพื้นที่จังหวัดพัท.. [2023-02-03] ประมงอำเภอเขาชัยสน เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภ.. [2023-02-03] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่.. [2023-02-03] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมหารือ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยได้ชี้แจงข้อราชการของสำนักงานประมงอำเภอเขาชัยสน เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 


วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายถาวร รุกขสุคนธ์ ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีนายสมบูรณ์ เต็มชื่น นายอำเภอเขาชัยสน เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ โดยได้ชี้แจงข้อราชการของสำนักงานประมงอำเภอเขาชัยสน เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ณ ศาลาประชาคมอำเภอเขาชัยสน