ประมงอำเภอปากพะยูน ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ ของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงที่ยื่นคำขอรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงคำขอรับการตรวจรับ มาตรฐาน มกษ. ณ. พื้นที่เกาะนางคำ


[2023-02-07] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีก.. [2023-02-07] #ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการสืบค้นใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบสำคัญฯ ผ่านระบบควบ.. [2023-02-06] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานและเป้าหมายผลผล.. [2023-02-06] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมหารือ เร่งรัด กำกับ.. [2023-02-06] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และ.. [2023-02-06] ฟาร์มต้นแบบผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ประสบความสำเร็จของพื้นที่จังหวัดพัท.. [2023-02-06] ฟาร์มต้นแบบผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ประสบความสำเร็จของพื้นที่จังหวัดพัท.. [2023-02-03] ประมงอำเภอเขาชัยสน เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภ.. [2023-02-03] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่.. [2023-02-03] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมหารือ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอปากพะยูน ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ ของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงที่ยื่นคำขอรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงคำขอรับการตรวจรับ มาตรฐาน มกษ. ณ. พื้นที่เกาะนางคำ 


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายกอบชนม์ บริเพ็ชร ประมงอำเภอปากพะยูน ลงพื้นที่เกาะนางคำ ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์ ที่ยื่นคำขอรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงคําขอรับการตรวจรับรองมาตรฐาน มกษ. 7436-2563 สําหรับฟาร์มเล้ียงสัตว์น้ําเพื่อการบริโภคของนายธวัชชัย เปล่งจำรัส