ประมงอำเภอป่าบอน ลงพื้นที่ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2566 พื้นที่ ต.หนองธง ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง


[2023-02-06] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานและเป้าหมายผลผล.. [2023-02-06] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมหารือ เร่งรัด กำกับ.. [2023-02-06] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และ.. [2023-02-06] ฟาร์มต้นแบบผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ประสบความสำเร็จของพื้นที่จังหวัดพัท.. [2023-02-06] ฟาร์มต้นแบบผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ประสบความสำเร็จของพื้นที่จังหวัดพัท.. [2023-02-03] ประมงอำเภอเขาชัยสน เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภ.. [2023-02-03] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่.. [2023-02-03] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมหารือ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใ.. [2023-02-03] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์.. [2023-02-01] เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอป่าพะยอมเข้าร่วมประชุมหัวหน.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอป่าบอน ลงพื้นที่ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2566 พื้นที่ ต.หนองธง ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางสาวบุศรา ชุมเชื้อ ประมงอำเภอป่าบอน ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 พื้นที่ ตำบลหนองธง ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง และติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชน กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังบ้านโหล๊ะหาร ณ อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน ซึ่งสามารถนำเงินที่ได้มาพัฒนาผลผลิตและเป็นเงินทุนหมุนเวียนสะสมเพิ่มขึ้นในกลุ่ม พร้อมยื่นคำขอรับการรับรองระบบการผลิต และผลผลิตสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP มกษ.และGAP กรมประมง จำนวน 5 ราย