กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่อำเภอปากพะยูน เพื่อพิจารณาตรวจสอบสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในเขตจังหวัดพัทลุง


[2022-11-28] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ.. [2022-11-28] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วม.. [2022-11-28] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”.. [2022-11-28] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอบางแก้ว สำรวจเขตอนุร.. [2022-11-28] ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยาก.. [2022-11-28] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมปล่อยพัน.. [2022-11-24] ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากินพืช ในแหล่งน้ำ ณ ห้วยวังยาง หม.. [2022-11-24] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข.. [2022-11-24] ประมงอำเภอป่าบอน จัดบรรยายหัวข้อการจัดการแหล่งน้ำด้านการประมง โครงการส.. [2022-11-24] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุม ให้ความเห็นชอบอนุมัติแผน คณะกรรมการบ.. อ่านทั้งหมด 

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่อำเภอปากพะยูน เพื่อพิจารณาตรวจสอบสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในเขตจังหวัดพัทลุง 


                วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง  มอบหมายให้นางช่อทิพย์  จรูญศักดิ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่อำเภอปากพะยูน ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง และสำนักงานจังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาตรวจสอบสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในเขตจังหวัดพัทลุง ตามคำสั่งจังหวัดที่ 2221/2555 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบสิ่งล้วงล้ำลำน้ำจังหวัดพัทลุง โดยมีอำนาจหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบว่า อาคารหรือสิ่งก่อสร้างสิ่งล้วงล้ำลำน้ำขอผู้ขออนุญาต จะเป็นอุปสรรคหรือขัดต่อผังเมืองหรือไหม  ร่วมตรวจสอบข้อมูล ณ เทศบาลตำบลบางแก้ว อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง และลงพื้นที่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันริมคลองท่ามะเดื่อ บ้าน           ท่ามะเดื่อ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง                วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง  มอบหมายให้นางช่อทิพย์  จรูญศักดิ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่อำเภอปากพะยูน ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง และสำนักงานจังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาตรวจสอบสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในเขตจังหวัดพัทลุง ตามคำสั่งจังหวัดที่ 2221/2555 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบสิ่งล้วงล้ำลำน้ำจังหวัดพัทลุง โดยมีอำนาจหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบว่า อาคารหรือสิ่งก่อสร้างสิ่งล้วงล้ำลำน้ำขอผู้ขออนุญาต จะเป็นอุปสรรคหรือขัดต่อผังเมืองหรือไหม  ร่วมตรวจสอบข้อมูล ณ เทศบาลตำบลบางแก้ว อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง และลงพื้นที่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันริมคลองท่ามะเดื่อ บ้าน           ท่ามะเดื่อ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง