ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำ จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนกันยายน


[2022-12-02] ประมงอำเภอเขาชัยสน ติดตามการดำเนินงานเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขจัดความ.. [2022-12-02] ประมงอำเภอควนขนุน ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำ เกษตรกรในการเลี้ยงสัตว์น้ำ.. [2022-12-01] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร.. [2022-12-01] ประมงอำเภอควนขนุน เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอควนขนุน ปร.. [2022-12-01] ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕.. [2022-12-01] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้ารับเกียรติบัตร โครงการจิตอาสา ปลูกป่าทะเลน้อย เ.. [2022-12-01] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยพนักงานพัสดุ ส.4 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการสำ.. [2022-12-01] ประมงอำเภอปากพะยูน ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ ของเกษตรกรผู้เพ.. [2022-11-30] กรมประมง ห้ามเพาะเลี้ยง ซื้อ ขาย ครอบครอง ปลาต่างถิ่นสุดอันตรายอย่างเด.. [2022-11-30] ประมงอำเภอตะโหมดเข้าร่วมหารือการขอรับการสนันสนุน งบประมาณจากองค์การบริ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำ จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนกันยายน  


วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 9/2565  ประจำเดือนกันยายน  เพื่อรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และผลการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมจังหวัดพัทลุง สายด่วน 1300  โดยมีนายกู้เกียรติ            วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดการประชุม  นายวิญญ์  สิทธิเชนทร์  และนายฉัตรชัย  อุสาหะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมกาบบัวชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง