ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง และประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง FC ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนกันยายน 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting


[2022-12-02] ประมงอำเภอเขาชัยสน ติดตามการดำเนินงานเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขจัดความ.. [2022-12-02] ประมงอำเภอควนขนุน ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำ เกษตรกรในการเลี้ยงสัตว์น้ำ.. [2022-12-01] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร.. [2022-12-01] ประมงอำเภอควนขนุน เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอควนขนุน ปร.. [2022-12-01] ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕.. [2022-12-01] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้ารับเกียรติบัตร โครงการจิตอาสา ปลูกป่าทะเลน้อย เ.. [2022-12-01] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยพนักงานพัสดุ ส.4 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการสำ.. [2022-12-01] ประมงอำเภอปากพะยูน ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ ของเกษตรกรผู้เพ.. [2022-11-30] กรมประมง ห้ามเพาะเลี้ยง ซื้อ ขาย ครอบครอง ปลาต่างถิ่นสุดอันตรายอย่างเด.. [2022-11-30] ประมงอำเภอตะโหมดเข้าร่วมหารือการขอรับการสนันสนุน งบประมาณจากองค์การบริ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง และประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง FC ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนกันยายน 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting 


วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2565  เพื่อติดตามงานโครงการและสรุปผลการปฏิบัติงานของแต่กลุ่มงานฯ และในส่วนของประมงอำเภอทุกอำเภอ และในเวลา 14.30 น. นายภูษิต  จันทร์เพชร เป็นประธานเปิดการประชุมร่วมกับหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดพัทลุง โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อติดตามความก้าวหน้า และการสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาในงานที่บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานสังกัดกรมประมง โดยส่งสัญญาณจากห้องสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุงวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2565  เพื่อติดตามงานโครงการและสรุปผลการปฏิบัติงานของแต่กลุ่มงานฯ และในส่วนของประมงอำเภอทุกอำเภอ และในเวลา 14.30 น. นายภูษิต  จันทร์เพชร เป็นประธานเปิดการประชุมร่วมกับหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดพัทลุง โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อติดตามความก้าวหน้า และการสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาในงานที่บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานสังกัดกรมประมง โดยส่งสัญญาณจากห้องสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง