กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด ประจำปี 2566


[2022-12-02] ประมงอำเภอเขาชัยสน ติดตามการดำเนินงานเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขจัดความ.. [2022-12-02] ประมงอำเภอควนขนุน ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำ เกษตรกรในการเลี้ยงสัตว์น้ำ.. [2022-12-01] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร.. [2022-12-01] ประมงอำเภอควนขนุน เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอควนขนุน ปร.. [2022-12-01] ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕.. [2022-12-01] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้ารับเกียรติบัตร โครงการจิตอาสา ปลูกป่าทะเลน้อย เ.. [2022-12-01] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยพนักงานพัสดุ ส.4 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการสำ.. [2022-12-01] ประมงอำเภอปากพะยูน ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ ของเกษตรกรผู้เพ.. [2022-11-30] กรมประมง ห้ามเพาะเลี้ยง ซื้อ ขาย ครอบครอง ปลาต่างถิ่นสุดอันตรายอย่างเด.. [2022-11-30] ประมงอำเภอตะโหมดเข้าร่วมหารือการขอรับการสนันสนุน งบประมาณจากองค์การบริ.. อ่านทั้งหมด 

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด ประจำปี 2566  


วันอังคารที่ 27 กันยายน ๒๕๖๕ นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง  

มอบหมายให้นายยงยุทธ  ลิ่มพานิช  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด ประจำปี 2566           ของจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาคัดเลือกคนมีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน โดยมีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน และมีการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา จำนวน 3 สาขา รวม 3 ราย ได้แก่ 1.สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นายทนงค์ แสงเกิด (ประธาน ศกพ.เครือข่าย) 2.สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น นายธรพัฒน์ บุญถาวร (เลี้ยงโคนม) และ 3. สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย นายรื่น แจ้งกระจ่าง (ผู้นำชุมชน) ที่ประชุมมีมติคัดเลือกเกษตรกรทั้ง              3 ราย เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2566 เพื่อเสนอขอรับการพิจารณาสรรหาในระดับเขตตรวจราชการที่ 5 ต่อไป

วันอังคารที่ 27 กันยายน ๒๕๖๕ นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง  

มอบหมายให้นายยงยุทธ  ลิ่มพานิช  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด ประจำปี 2566           ของจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาคัดเลือกคนมีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน โดยมีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน และมีการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา จำนวน 3 สาขา รวม 3 ราย ได้แก่ 1.สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นายทนงค์ แสงเกิด (ประธาน ศกพ.เครือข่าย) 2.สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น นายธรพัฒน์ บุญถาวร (เลี้ยงโคนม) และ 3. สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย นายรื่น แจ้งกระจ่าง (ผู้นำชุมชน) ที่ประชุมมีมติคัดเลือกเกษตรกรทั้ง              3 ราย เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2566 เพื่อเสนอขอรับการพิจารณาสรรหาในระดับเขตตรวจราชการที่ 5 ต่อไป