กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจของสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อแสดงความคิดเห็นผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ร่างรายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานบริหารงบประมาณกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563


[2022-11-30] กรมประมง ห้ามเพาะเลี้ยง ซื้อ ขาย ครอบครอง ปลาต่างถิ่นสุดอันตรายอย่างเด.. [2022-11-30] ประมงอำเภอตะโหมดเข้าร่วมหารือการขอรับการสนันสนุน งบประมาณจากองค์การบริ.. [2022-11-30] ประมงอำเภอตะโหมด ลงพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 10,000 ตัว เพื.. [2022-11-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสำรวจและ รายงานสิ่งปลูกสร้าง.. [2022-11-29] กรมประมง ประชาสัมพันธ์ สัตว์น้ำ 13 ชนิด ที่ห้ามเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำต่าง.. [2022-11-29] ประมงอำเภอป่าบอน ลงพื้นที่ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครง.. [2022-11-29] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฎิบัติของ ชุดปฎิบัติการเ.. [2022-11-29] ประมงอำเภอเขาชัยสน ติดตามเกษตรกร กิจกรรม พัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี.. [2022-11-29] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง ลงพื้นที่ อำเภอศรีนครินทร์ เพื่อเร่งรัดการขึ้น.. [2022-11-29] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการสำรวจประเ.. อ่านทั้งหมด 

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจของสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อแสดงความคิดเห็นผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ร่างรายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานบริหารงบประมาณกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563  


วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง  มอบหมายให้มอบหมายให้นางสาวจิราวรรณ  บุตรทอง  หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์   เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อแสดงความคิดเห็นผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะร่างรายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานบริหารงบประมาณกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยรับสัญญาณ   ณ ห้องปฏิบัติงานสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง