กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมหารือ เตรียมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model จังหวัดพัทลุง


[2022-11-30] กรมประมง ห้ามเพาะเลี้ยง ซื้อ ขาย ครอบครอง ปลาต่างถิ่นสุดอันตรายอย่างเด.. [2022-11-30] ประมงอำเภอตะโหมดเข้าร่วมหารือการขอรับการสนันสนุน งบประมาณจากองค์การบริ.. [2022-11-30] ประมงอำเภอตะโหมด ลงพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 10,000 ตัว เพื.. [2022-11-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสำรวจและ รายงานสิ่งปลูกสร้าง.. [2022-11-29] กรมประมง ประชาสัมพันธ์ สัตว์น้ำ 13 ชนิด ที่ห้ามเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำต่าง.. [2022-11-29] ประมงอำเภอป่าบอน ลงพื้นที่ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครง.. [2022-11-29] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฎิบัติของ ชุดปฎิบัติการเ.. [2022-11-29] ประมงอำเภอเขาชัยสน ติดตามเกษตรกร กิจกรรม พัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี.. [2022-11-29] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง ลงพื้นที่ อำเภอศรีนครินทร์ เพื่อเร่งรัดการขึ้น.. [2022-11-29] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการสำรวจประเ.. อ่านทั้งหมด 

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมหารือ เตรียมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model จังหวัดพัทลุง  


วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายภูษิต  จันทร์เพชร  ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายยงยุทธ ลิ่มพานิช  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model จังหวัดพัทลุง  โดยมีนางอมรรัตน์  กาวชู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง          เป็นประธานเปิดการประชุม  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรของจังหวัดพัทลุง ตามแนวทาง BCG Model  ความก้าวหน้าและอุปสรรคในการดำเนินงาน  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง  อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง