ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมเปิดป้ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คนเลี้ยงวัวบ้านควนยวน - หานโพธิ์ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ


[2022-11-30] กรมประมง ห้ามเพาะเลี้ยง ซื้อ ขาย ครอบครอง ปลาต่างถิ่นสุดอันตรายอย่างเด.. [2022-11-30] ประมงอำเภอตะโหมดเข้าร่วมหารือการขอรับการสนันสนุน งบประมาณจากองค์การบริ.. [2022-11-30] ประมงอำเภอตะโหมด ลงพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 10,000 ตัว เพื.. [2022-11-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสำรวจและ รายงานสิ่งปลูกสร้าง.. [2022-11-29] กรมประมง ประชาสัมพันธ์ สัตว์น้ำ 13 ชนิด ที่ห้ามเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำต่าง.. [2022-11-29] ประมงอำเภอป่าบอน ลงพื้นที่ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครง.. [2022-11-29] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฎิบัติของ ชุดปฎิบัติการเ.. [2022-11-29] ประมงอำเภอเขาชัยสน ติดตามเกษตรกร กิจกรรม พัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี.. [2022-11-29] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง ลงพื้นที่ อำเภอศรีนครินทร์ เพื่อเร่งรัดการขึ้น.. [2022-11-29] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการสำรวจประเ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมเปิดป้ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คนเลี้ยงวัวบ้านควนยวน - หานโพธิ์ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 


วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.นายภูษิต  จันทร์เพชร  ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายถาวร  รุกขสุคนธ์  ประมงอำเภอเขาชัยสน  เข้าร่วมเปิดป้ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงวัวบ้านควนยวน-หานโพธิ์ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยมี    นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน และสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ให้กับต้อนรับ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยพร้อมเพรียงกัน ภายในกลุ่มฯ ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำสวนปาล์ม สวนยาพารา รวมถึงการรับจ้างตัดปาล์มและยางพารา พร้อมกับเลี้ยงลูกโคเนื้อแม่พันธุ์ลูกผสม ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงวัวควนยวน-หานโพธิ์ เลขที่ 208 หมูที่ 4 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง