ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและ ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2565


[2022-11-30] กรมประมง ห้ามเพาะเลี้ยง ซื้อ ขาย ครอบครอง ปลาต่างถิ่นสุดอันตรายอย่างเด.. [2022-11-30] ประมงอำเภอตะโหมดเข้าร่วมหารือการขอรับการสนันสนุน งบประมาณจากองค์การบริ.. [2022-11-30] ประมงอำเภอตะโหมด ลงพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 10,000 ตัว เพื.. [2022-11-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสำรวจและ รายงานสิ่งปลูกสร้าง.. [2022-11-29] กรมประมง ประชาสัมพันธ์ สัตว์น้ำ 13 ชนิด ที่ห้ามเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำต่าง.. [2022-11-29] ประมงอำเภอป่าบอน ลงพื้นที่ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครง.. [2022-11-29] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฎิบัติของ ชุดปฎิบัติการเ.. [2022-11-29] ประมงอำเภอเขาชัยสน ติดตามเกษตรกร กิจกรรม พัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี.. [2022-11-29] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง ลงพื้นที่ อำเภอศรีนครินทร์ เพื่อเร่งรัดการขึ้น.. [2022-11-29] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการสำรวจประเ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและ ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2565  


 

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 นายภูษิต  จันทร์เพชร  ประมงจังหวัดพัทลุง      

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2565โดยมีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง            เป็นประธานในที่ประชุมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งการประชุมฯในครั้งนี้   

ณ ห้องเพชรสุกานต์ 1 โรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  โดยมีวาระการประชุม รายละเอียดและข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้ 1.การแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ 2.แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ  3.ผลการขับเคลื่อนของคณะทำงานฯ 4.การพิจารณากลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ         ปี 2566  5.การจัดทำแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐประจำจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2566 6.การพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงคำสั่งของคณะทำงาน  7.การพิจารณาทบทวนคณะกรรมการฯ  และ 8.แผนงานโครงการที่สำคัญของจังหวัดพัทลุง