สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้ คทช.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 3/2565


[2022-10-06] ประชาสัมพันธ์โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแ.. [2022-10-06] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง ประจำเดือนตุลาคม 2565.. [2022-10-06] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565.. [2022-10-06] วารสารเผยแพร่ ติดตามข่าวสาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.. [2022-10-06] ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง ผ่าน บริษัทไปรษณีย์ จำก.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และ.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั.. [2022-09-30] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่อำเภอปากพะยูน เพื่อพิจารณาตรวจ.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมกลไกการขับเคลื่อนการพัฒ.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้ คทช.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 3/2565 


วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565  เวลา 13.30 น. นางช่อทิพย์ จรูญศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวจารุพร หนูฤทธิ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใต้ คทช.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายฉัตรชัย  อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อติดตาม
                     1) ความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำทั้งระบบ
                     2) โครงการน้ำเพื่อการเกษตรฝายบ้านป่าพงศ์
                     3) การจัดทำแบบสำรวจการเก็บข้อมูลเกษตรเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ คทช.
                     4) การจัดเก็บข้อมูลการเป็นหนี้สมาชิกเกษตรกรรายบุคคล
                     5) การจัดคนลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าควนเสาธง ป่าควนนายสุก ป่าควนนายหวัด” และ            
                     6) การส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ คทช. ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณการส่งเสริม          
    ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง