ประมงอำเภอบางแก้ว เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก)


[2022-08-08] ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี.. [2022-08-05] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่อำเภอบางแก้ว เพื่อสำรวจสถานที่ปล่อ.. [2022-08-05] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ.. [2022-08-05] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลู.. [2022-08-05] ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้.. [2022-08-04] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ย.. [2022-08-04] ประมงอำเภอตะโหมด ร่วมมอบโล่รางวัล(ประเภทเรือพาย) นักกีฬาดีเด่น และผู้ฝ.. [2022-08-04] ประมงอำเภอควนขนุน เข้าร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการเตรียมควา.. [2022-08-04] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระรา.. [2022-08-03] สำนักงานประมงจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติพระ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอบางแก้ว เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก) 


วันที่ 23 มิถุนายน 2565  นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวทิพากร สุขพล ประมงอำเภอบางแก้ว เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/ 2565 โดยมีนางสาวสุจิตรา รุ่งรัศมีวิริยะ เกษตรอำเภอบางแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ตัวแทนปศุสัตว์อำเภอบางแก้ว  และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ เข้าร่วมประชุม 17 ราย และในที่ประชุม มีการรายงานความก้าวหน้า แผนการดำเนินงานโครงการ ศพก./แปลงใหญ่ ปี 2565 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศพก./แปลงใหญ่ การคัดเลือกคณะกรรมการ ศพก.และแปลงใหญ่ ปี 2565 และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน                
**พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตราฐานการปฏิบัติทางการเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีมาตรฐานสินค้าเกษตร(จีเอพี มกษ.) เพื่อสามารถนำไปประกอบในการจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ต่อไป