ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดพัทลุง


[2022-08-17] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน การส่งเสริมพัฒนา.. [2022-08-16] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหว.. [2022-08-12] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม.. [2022-08-12] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญ ประโยชน์และปลูกต้น.. [2022-08-12] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์.. [2022-08-12] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุงร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล (ศาสนาคริสต์และศาสนา.. [2022-08-12] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุุง ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกีย.. [2022-08-12] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและเยี่ยม ชมนิทรรศ.. [2022-08-12] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพร.. [2022-08-12] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาหารปลอ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดพัทลุง 


วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นายยงยุทธ ลิ่มพานิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายอำนวย อุ่นฤกษ์ ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2565 โดยมีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธาน อาสาสมคัรเกษตร ถือเป็นเครือข่ายสำคัญในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งงานของชุมชนซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกษตรหรือสหกรณ์ เรียกโดยย่อว่า “อกษ.” แบ่งเป็นประเภทตามสาขาได้ 16 สาขา และอาสาสมัครเกษตรจะคัดเลือกตัวแทนระดับหมู่บ้าน ๆ ละ 1 คน เป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เรียกโดยย่อว่า “อกม.” มีหน้าที่ในการจัดเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์หมู่บ้าน การประสานงานในการถ่ายทอดความรู้ และการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและการสหกรณ์ของเกษตรกรในหมู่บ้าน ซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ โดยในปัจจุบันจังหวัดพัทลุงมี อกษ. จำนวน 14 สาขา รวม 2,269 ราย และ อกม. จำนวน 670 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง