ประมงอำเภอปากพะยูน เข้าร่วมประชุมกับองค์กรเครือข่ายชุมชน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง


[2022-06-27] สำนักประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบของรางวัลให้แก่ผู้โภ.. [2022-06-27] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้.. [2022-06-27] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เข้าตรวจติดตาม โครงการพัฒนาอาชีพฯใ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอปากพะยูน ลงพื้นที่ตำบลหารเทา เพื่อถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอตะโหมด เข้าร่วมรับฟังปัญหาและความต้องการขอรับการสนับสนุนการเ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามแผนงานโครงการฟื้นฟูแล.. [2022-06-24] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์รับสมัครการสรรหาปราชญ์เกษตรของ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอบางแก้ว เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจ.. [2022-06-23] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบการเคลื่อนย้ายจระเข้ออก.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอปากพะยูน เข้าร่วมประชุมกับองค์กรเครือข่ายชุมชน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 


วันที่ ๒๕ พ.ค.๖๕ นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายกอบชน์ บริเพ็ชร ประมงอำเภอปากพะยูน เข้าร่วมประชุมกับองค์กรเครื่อข่ายชุมชนอำเภอปากพะยูน ประกอบด้วย องค์กรชุมชนตำบลปากพะยูน ตำบลเกาะนางคำ ตำบลเกาะหมาก ตำบลฝาละมี เกี่ยวการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีรายได้น้อย และเป็นวิทยากรให้ความรู้การบริหารจัดการทรัพยากรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน “เขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำ เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล” ในเขตเทศบาลตำบลปากพะยูน โดยมีตัวแทนของชุมชนทุกชุมชนในเขต ทต.ปากพะยูนเข้าร่วม จำนวนอ ๕๐ คน ทุกคนให้ความเห็นชอบ และ ทาง ทต.ปากพะยูน ยินดีที่จะสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโรงเพาะพันธ์ุสัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) เพื่อปล่อยเพิ่มสร้างความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ เสริมสร้างรายได้ให้กับชาวประมงในพื้นต่อไป