ประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดสดการเปิดร้าน Fisherman Shop @ Phathalung ของจังหวัดพัทลุง


[2022-06-28] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการท.. [2022-06-28] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรตามแนวทางการขจัดค.. [2022-06-28] ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากปล่อยกุ้งก้ามกร.. [2022-06-28] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าราชก.. [2022-06-28] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริม.. [2022-06-27] สำนักประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบของรางวัลให้แก่ผู้โภ.. [2022-06-27] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้.. [2022-06-27] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เข้าตรวจติดตาม โครงการพัฒนาอาชีพฯใ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอปากพะยูน ลงพื้นที่ตำบลหารเทา เพื่อถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอตะโหมด เข้าร่วมรับฟังปัญหาและความต้องการขอรับการสนับสนุนการเ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดสดการเปิดร้าน Fisherman Shop @ Phathalung ของจังหวัดพัทลุง 


วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายยงยุทธ ลิ่มพานิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายกอบชนม์ บริเพ็ชรประมงอำเภอปากพะยูน และนางสาวจารุพร หนูฤทธิ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดสดการเปิดร้าน Fisherman Shop  @Phathalung ณ ร้านบ้านกุ้งแก้วสอลิหะ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง และเดินทางเข้าเยี่ยมพบกลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านช่องฟืน เพื่อประชาสัมพันธ์ การเปิดร้าน Fisherman Shop @ Phatthalung ร่วมถึงการส่งเสริมในการหาตลาดให้กับกลุ่มเกตรกร ณ บ้านช่องฟืน ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง