ประมงอำเภอเขาชัยสน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่


[2022-06-24] ประมงอำเภอปากพะยูน ลงพื้นที่ตำบลหารเทา เพื่อถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอตะโหมด เข้าร่วมรับฟังปัญหาและความต้องการขอรับการสนับสนุนการเ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามแผนงานโครงการฟื้นฟูแล.. [2022-06-24] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์รับสมัครการสรรหาปราชญ์เกษตรของ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอบางแก้ว เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจ.. [2022-06-23] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบการเคลื่อนย้ายจระเข้ออก.. [2022-06-23] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒ.. [2022-06-23] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัต.. [2022-06-23] ประมงอำเภอตะโหมด เข้าตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ภายใต้โ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเขาชัยสน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  


วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายถาวร  รุกขสุคนธ์  ประมงอำเภอเขาชัยสน  ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่  ต.จองถนน และต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง  ปลานิลที่สนับสนุนให้เกษตรมีน้ำหนัก 0.5-0.7 กก.  และออกลูกเป็นรุ่นที่สอง น้ำหนักประมาณ  0.1-0.2 กก. โดยเกษตรกรบางรายจับผลผลิตได้แล้ว 50-70 กก.