ประมงอำเภอตะโหมด ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


[2022-06-24] ประมงอำเภอปากพะยูน ลงพื้นที่ตำบลหารเทา เพื่อถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอตะโหมด เข้าร่วมรับฟังปัญหาและความต้องการขอรับการสนับสนุนการเ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามแผนงานโครงการฟื้นฟูแล.. [2022-06-24] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์รับสมัครการสรรหาปราชญ์เกษตรของ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอบางแก้ว เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจ.. [2022-06-23] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบการเคลื่อนย้ายจระเข้ออก.. [2022-06-23] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒ.. [2022-06-23] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัต.. [2022-06-23] ประมงอำเภอตะโหมด เข้าตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ภายใต้โ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอตะโหมด ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 


วันพฤหสับดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง  มอบหมายให้นางสาวสุวารี นิลจันทร์ ประมงอำเภอตะโหมด ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เกษตรกรจำนวน 8 ราย  ณ หมู่ที่ 6  ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง