ประมงอำเภอป่าบอน เข้าร่วมประเมินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง"(หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี พ.ศ.2565


[2022-06-24] ประมงอำเภอปากพะยูน ลงพื้นที่ตำบลหารเทา เพื่อถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอตะโหมด เข้าร่วมรับฟังปัญหาและความต้องการขอรับการสนับสนุนการเ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามแผนงานโครงการฟื้นฟูแล.. [2022-06-24] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์รับสมัครการสรรหาปราชญ์เกษตรของ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอบางแก้ว เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจ.. [2022-06-23] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบการเคลื่อนย้ายจระเข้ออก.. [2022-06-23] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒ.. [2022-06-23] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัต.. [2022-06-23] ประมงอำเภอตะโหมด เข้าตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ภายใต้โ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอป่าบอน เข้าร่วมประเมินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง"(หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี พ.ศ.2565  


วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายภูษิต  จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวบุศรา  ชุมเชื้อ ประมงอำเภอป่าบอน  เข้าร่วมประเมินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น)  ประจำปี  พ.ศ. 2565  โดยมีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน  และมีนางสาววิไลลักษณ์ เรืองผล นายอำเภอป่าบอน ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน เข้าร่วมการตรจประเมินในครั้งนี้  ณ บ้านโคกนาคบุตร หมุู่ที่ 5 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง