ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานการจัดงานประเพณีท้องถิ่น "งานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและงานกาดประจำปี ของดีเมืองลุง" ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565


[2022-06-24] ประมงอำเภอปากพะยูน ลงพื้นที่ตำบลหารเทา เพื่อถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอตะโหมด เข้าร่วมรับฟังปัญหาและความต้องการขอรับการสนับสนุนการเ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามแผนงานโครงการฟื้นฟูแล.. [2022-06-24] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์รับสมัครการสรรหาปราชญ์เกษตรของ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอบางแก้ว เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจ.. [2022-06-23] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบการเคลื่อนย้ายจระเข้ออก.. [2022-06-23] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒ.. [2022-06-23] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัต.. [2022-06-23] ประมงอำเภอตะโหมด เข้าตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ภายใต้โ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานการจัดงานประเพณีท้องถิ่น "งานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและงานกาดประจำปี ของดีเมืองลุง" ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 


วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายภูษิต  จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง  พร้อมด้วยนายวายุพัฒน์ เดชอนันต์ ณ พัทลุง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน การจัดงานประเพณีท้องถิ่น "งานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปี ของดีเมืองลุง" ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธ์ุ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดการประชุม  พร้อมด้วยนายฉัตรชัย อุสาหะ และนายวิญญ์  สิทธิเชนทร์ รองผุู้ว่าราชการพัทลุง  เพื่อเตรียมจัดงานฯ  และกำหนดจัดงาน และของพิธีการต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 10-19 มิถุนายน 2565 รวม 10 วัน  บริเวณรอบๆ ศาลากลาง  จังหวัดพัทลุง   ณ ห้องประชุมโนราห์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง