หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัฒนกรรม(AIC) จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2565


[2022-06-27] สำนักประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบของรางวัลให้แก่ผู้โภ.. [2022-06-27] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้.. [2022-06-27] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เข้าตรวจติดตาม โครงการพัฒนาอาชีพฯใ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอปากพะยูน ลงพื้นที่ตำบลหารเทา เพื่อถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอตะโหมด เข้าร่วมรับฟังปัญหาและความต้องการขอรับการสนับสนุนการเ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามแผนงานโครงการฟื้นฟูแล.. [2022-06-24] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์รับสมัครการสรรหาปราชญ์เกษตรของ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอบางแก้ว เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจ.. [2022-06-23] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบการเคลื่อนย้ายจระเข้ออก.. อ่านทั้งหมด 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัฒนกรรม(AIC) จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2565 


    วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง   มอบหมายให้นายยงยุทธ  ลิ่มพานิช  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัฒนกรรม (AIC) จังหวัดพัทลุง ครั้งที่1/2565 โดยมีรองศาสตรจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)  เป็นประธานเปิดการประชุมฯ เพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมของจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ  ศูนย์ AIC จังหวัดพัทลุง คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน มหาวทิยาลับทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง