ประมงอำเภอตะโหมด เข้าร่วมสัมมนาแนวทางการพัฒนาปศุสัตว์และเฝ้าระวังป้องกันโรคสัตว์พื้นที่จังหวัดพัทลุง


[2022-06-27] สำนักประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบของรางวัลให้แก่ผู้โภ.. [2022-06-27] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้.. [2022-06-27] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เข้าตรวจติดตาม โครงการพัฒนาอาชีพฯใ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอปากพะยูน ลงพื้นที่ตำบลหารเทา เพื่อถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอตะโหมด เข้าร่วมรับฟังปัญหาและความต้องการขอรับการสนับสนุนการเ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามแผนงานโครงการฟื้นฟูแล.. [2022-06-24] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์รับสมัครการสรรหาปราชญ์เกษตรของ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอบางแก้ว เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจ.. [2022-06-23] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบการเคลื่อนย้ายจระเข้ออก.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอตะโหมด เข้าร่วมสัมมนาแนวทางการพัฒนาปศุสัตว์และเฝ้าระวังป้องกันโรคสัตว์พื้นที่จังหวัดพัทลุง 


วันที่ 18 พฤษภาคม  2565 นายภูษิต  จันทร์เพชร  ประมงจังหวัดพัทลุง  มอบหมายให้นางสาวสุวารี นิลจันทร์ ประมงอำเภอตะโหมด เข้าร่วมสัมมนาแนวทางการพัฒนาปศุสัตว์และเฝ้าระวังป้องกันโรคสัตว์พื้นที่จังหวัดพัทลุง   โดยมีนายนริศ  ขำนุรักษ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3  ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์  ประธานเปิดการสัมมนาฯ และนายบุญส่ง  รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง  กล่าวรายงาน และแนวโน้มตลาดปศุสัตว์ในต่างประเทศ โดย ดร.สมบัติ ชนะสิทธิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ การขับเคลื่อนปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง    ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรตะโหมด  จำกัด ตำบลแม่ขรี  อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง