ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามช่วยเหลือเยี่ยมเยอนแก้ไขปัญหา พัฒนาบุคคล ครัวเรือน เป้าหมายคนจน คนเปราะบาง 5 มิติ ตามภารกิจหน่วยงานและรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ TPMAP Logbook


[2022-06-27] สำนักประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบของรางวัลให้แก่ผู้โภ.. [2022-06-27] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้.. [2022-06-27] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เข้าตรวจติดตาม โครงการพัฒนาอาชีพฯใ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอปากพะยูน ลงพื้นที่ตำบลหารเทา เพื่อถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอตะโหมด เข้าร่วมรับฟังปัญหาและความต้องการขอรับการสนับสนุนการเ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามแผนงานโครงการฟื้นฟูแล.. [2022-06-24] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์รับสมัครการสรรหาปราชญ์เกษตรของ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอบางแก้ว เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจ.. [2022-06-23] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบการเคลื่อนย้ายจระเข้ออก.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามช่วยเหลือเยี่ยมเยอนแก้ไขปัญหา พัฒนาบุคคล ครัวเรือน เป้าหมายคนจน คนเปราะบาง 5 มิติ ตามภารกิจหน่วยงานและรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ TPMAP Logbook 


วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายอำนวย อุ่นฤกษ์ ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานติดตาม ช่วยเหลือ เยี่ยมเยือน แก้ไขปัญหา พัฒนาบุคคล ครัวเรือน เป้าหมายคนจน คนเปราะบาง 5 มิติ ตามภารกิจหน่วยงานและรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ TPMAP Logbook มิติอาชีพและรายได้ จำนวน 129 ครัวเรือน โดยมีนางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอเมืองพัทลุง เป็นประธานการเปิดประชุมฯ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณาข้อมูลครัวเรือนเพื่อบูรณาการการให้ความช่วยเหลือ โดยใช้ข้อมูลเบื้องต้นจากชุดปฎิบัติการตำบลและทีมพี่เลี้ยงที่ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือน