กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมตรวจรับรอง ตรวจติดตามและตรวจต่ออายุ ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q


[2022-07-04] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้.. [2022-07-03] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดโรคพิ.. [2022-07-03] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติตามมา.. [2022-07-03] ประมงอำเภอตะโหมด ลงพื้นที่ดำเนินการงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎี.. [2022-07-03] ประมงอำเภอบางแก้ว ลงพื้นที่ดำเนินการงานโครงการ 1 ตำบล 1 ลกุ่มเกษตรทฤษฎ.. [2022-07-03] ประมงอำเภอบางแก้ว ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจติดตามจัดชั้นคุณภาพ และถอดบทเ.. [2022-07-03] ประมงอำเภอเขาชัยสน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธุ์ สร้างการรับรู้การปฏิบัติตาม.. [2022-07-03] ประมงอำเภอตะโหมด ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพั.. [2022-07-03] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุน.. [2022-07-03] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนฟื้นฟูผลผลิต.. อ่านทั้งหมด 

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมตรวจรับรอง ตรวจติดตามและตรวจต่ออายุ ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q 


วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม  2565 นายภูษิต  จันทร์เพชร  ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายวายุพัฒน์ เดชอนันต์ ณ พัทลุง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมตรวจประเมินรับรอง  ตรวจต่ออายุ และตรวจติดต่ามร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์  นำคณะทำงานปฏิบัติการเฝ้าระวัง ควบคุมมาตรฐาน และส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดพัทลุง  ร่วมลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม 2 ร้าน  ได้แก่   บ้านฝน กาแฟแอนด์สเต็ก ตำบลบ้านพร้าวอำเภอป่าพะยอม และร้าน มีสลัด ตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมือง และตรวจประเมิน (ร้านใหม่ 1 ร้าน)  ได้แก่ BK ฟาร์ม ตําบลมะกอกเหนืออําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง โดยมีหน่วยงานคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจประเมินฯ